Nyheter

Styrking av barnevernet

Barnevernet håndterer noen av de mest utfordrende sakene det offentlige står For meg er styrking av det kommunale barnevernet sak 1. Dette innebærer smertefulle valg fordi det også ligger store oppgaver i det statlige barnevernet. Kompetanse er en av de viktigste byggesteinene i et godt barnevern. Som en del av regjeringens arbeid med å gi …

Artikkel til F2F-magasinet – Besøksforbud i barnefordelingssaker og anklager om familievold

De siste årene har det ifølge Justs- og beredskapsdepartementets handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2012) vært en økning i antall politianmeldelser på området. Politiet har på denne bakgrunn styrket sin kunnskap og kompetanse på område, mens Regjeringen har sørget for at det er ansatt en familievoldskoordinator i alle politidistrikter. I de større politidistriktene er …

Rettssikkerhet i grenselandet mellom faglige vurderinger og (u)kvalifisert synsing – Barnevernet sett fra utsiden

Advokatfirmaet Sølverud (evt. Undertegnede) har i en årrekke ført saker for Fylkesnemd og domstoler hvor barnevernet enten har vært motpart (ved omsorgsovertakelse), eller sterk støttespiller for en av partene. Både fylkesnemda og domstolene skal treffe sine avgjørelser basert på et forsvarlig opplyst grunnlag. Barnevernet er ofte en viktig premissleverandør der disse er involvert. Barnevernet har …

Fastsettelse/Endring av barnebidrag etter krav fra bidragsmottaker

I undertegnedes daglige virke og arbeid med barnefordelingssaker så følger det med en rekke problemstillinger i kjølvannet av konflikten om barna, herunder regler om barnebidrag og fastsettelse av dette. Formålet med barnebidrag er nedfelt i barneloven § 66, hvor følgende er angitt: ”Foreldra skal bere utgiftene til forsyting og til utdanning av barnet etter evne …

Forholdet mellom dommerens og den sakkyndiges rolleutøvelse i barnefordelingssaker

På bakgrunn av det spesielle saksområdet barnefordelingssaker utgjør, er det svært viktig for dommeren å kunne støtte seg på sakkyndiges faglige kompetanse og profesjonsetiske ansvar i sin beslutningstaking. Dette er dommerens kanskje viktigste verktøy i saksbehandlingen. Som advokat opplever også jeg den sakkyndige som et svært viktig verktøy, og begjærer dette oppnevnt i en hel …

Videre om sakkyndige i barnefordelingssaker

I min forrige artikkel påpekte jeg en del betraktninger rundt sakkyndiges rolle i barnefordelingssaker. I denne artikkelen vil jeg supplere disse betraktningene med refleksjoner jeg har gjort meg rundt det siste halvårs erfaringer i retten med barnefordelingssaker. Som nevnt i forrige artikkel, er det for dommeren på bakgrunn av det spesielle saksområdet barnefordelingssaker utgjør, svært …

«Pål», «Øyvind» og «Marius» får ikke treffe barna sine

De er tre vanlige menn. Domstolene har gjentatte ganger slått fast at pappaene er viktige ressurser. Har god omsorgsevne. Betaler barnebidrag. Likevel har fedrene ikke sett barna sine på årevis. Fordi mødrene nekter, og barna sier de ikke vil. Retten har gitt fedrene samvær med barna, men mødrene vil ikke samarbeide. Paradoksalt nok belønnes mødrene med …

Les mer på bt.no