Fri rettshjelp; hva er det og hvem har krav på det?

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp betyr i hovedsak at det offentlige dekker omkostninger i forbindelse med rettergang, og er definert av «Loven om fri rettshjelp» (rettshjelpsloven). Dette inkluderer fritt rettsråd, fri sakførsel, og fritak for rettsgebyr, behandlingsgebyr, og saksutgifter/sideutgifter.

Alle har krav på fri rettshjelp i alvorlige saker, og i alle behovsprøvde saker dersom man oppfyller visse økonomiske vilkår.

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp.

Fritt rettsråd

Fritt rettsråd innebærer at man får dekket omkostninger utenom rettergang, altså for å rådføre seg med en advokat om juridiske spørsmål. Dersom man har krav på fritt rettsråd dekkes slik rådførsel av det offentlige uavhengig om det fører til en rettergang. Dette inkluderer også bistand til utarbeidelse av søknad, klage, korrespondanse med motpart m.v.

Fri sakførsel

Fri sakførsel betyr at det offentlige dekker omkostning for advokat under en rettergang ved domstolene, og for enkelte forvaltningsorgan. Dette inkluderer ikke forliksrådet.

Fri sakførsel inkluderer ikke bistand til å få gjennomført domsavgjørelse. Dersom den ene parten ikke overholder sin plikt, kan den andre parten få dekket tvangsfullbyrdelse som fritt rettsråd.

Fritak fra rettsgebyr og andre kostnader

Disse fritakene innebærer at man slipper å betale for å få saken behandlet av rettsapparatet. I tillegg til fritak for behandlingsgebyr omfatter dette også fritak for å betale utgifter til saksutdrag, meddommere, skjønnsmenn, sakkyndige, vitner, oversettelser, særlige undersøkelser og andre sideutgifter.

Man kan få fritak for rettsgebyr selv om man ikke har krav på fri sakførsel dersom:

 • man har fått tvangstiltak rettet imot seg i saker om overprøving av administrative tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren.
 • man er utlending i saker om bortvisning, enkelte saker om utvisning, tilbakekall av tillatelse eller tilbakekall av oppholdsdokument.

Les mer på lovdata.no

Kalkulator for fri rettshjelp

  Økonomiske krav

  Man har krav på fri rettshjelp i saker som er prioritert med behovsprøving, dersom man oppfyller visse økonomiske krav. Bruk kalkulatoren ovenfor for å sjekke om du har krav på fri rettshjelp.

  Grenser på inntekt:

  Dersom to personer har en felles økonomi i kan ikke deres samlede brutto inntekt overskride 369 000,-

  For enslige er inntektsgrensen 246 000,-

  Disse grensene kan dispenseres i enkelte tilfeller om de overskrides med mindre enn 20 000,-

  Formue og egenandeler

  Dersom man har en formue på over 100 000,- må man betale en egenandel når bistanden er på mer enn 2 timer.

  Her regnes kun formuen som overskrider ligningsverdi av egen bolig av normal verdi, og driftsmidler i personlig næringsdrift.

  Egenandeler

  Fritt rettsråd: 1020,-

  Fri sakførsel:  25% inntil 8160,-

  Få en uforpliktende samtale om deres sak

  La oss vurdere saken deres, og finne ut om dere har krav på fri rettshjelp. Ring oss på 997 90 293 eller send inn ditt telefonnummer nedenfor. Eventuelt kan du bruke vårt kontaktskjema.