Erstatnings- og forsikringsrett

Erstatning dreier seg hovedsakelig om at en som lider økonomisk tap på grunnlag av annens handling, skal få dette tapet dekket. Normalt gjelder reglene handlinger som ikke knytter seg til en kontrakt, da dette reguleres av kontraktsretten. I noen tilfeller gjelder regelsettene ved siden av hverandre.

For at det skal foreligge en rett til erstatning, må det være flere vilkår oppfylt.

Først og fremst må det foreligge et ansvarsgrunnlag. I enkelte tilfeller vet handleren at handlingen vil forårsake en skade, og utfører handlingen likevel. Dette er et ansvarsgrunnlag om forsett. Oftere har handleren opptrådt uaktsomt, dette kan være ansvarsgrunnlag etter reglene om culpa. Da må skadevolder ha opptrådt på en bebreidelig måte, sammenlignet med hva som er normal aktsom opptreden i tilsvarende situasjon.

Det må videre foreligge årsakssammenheng mellom handling og skade. Dette vurderes ved om handlingen var nødvendig for at skaden oppstod. I tillegg må skaden ha vært påregnelig, som betyr at risikoen for skade må ha vært synbar for skadevolder. Med dette faller upåregnelige og fjerne skadefølger utenfor.

Hvis de nevnte vilkår er oppfylt, og det foreligger økonomisk tap på grunnlag av handlingen, danner det grunnlag for erstatning. Det er mange vanskelige vurderinger som må gjøres for å fastslå om vilkårene er oppfylt.

Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade eller er påført en yrkessykdom, så regulerer yrkesskadeforsikringsloven hvilke rettigheter du som skadelidt har krav på. Vi følger opp saken overfor forsikringsselskap og trygd.

Dersom du er påført en personskade som følge av trafikkulykke, så regulerer bilansvarsloven hvilke rettigheter du som skadelidt har overfor ansvarlig forsikringsselskap. Vi følger opp saken overfor forsikringsselskap og trygd. Tilsvarende tar vi på oss oppdrag etter lov om pasientskadeerstatning.

Personskadeforsikringer omfatter både private og arbeidsgiverfinansierte forsikringer. Dette kan være gruppeliv-, uføre-, pensjons- og ulykkesforsikringer. Vi har lang erfaring med slike forsikringer og kan vurdere din sak og følge opp saken overfor forsikringsselskapet.

I andre tilfeller kan det være aktuelt å fremme erstatningskrav på andre grunnlag. Vi vurderer din sak og følger opp kravet overfor ansvarlig skadevolder eller deres forsikringsselskap.

Advokatfirmaet Sølverud AS har bistått i mange erstatningssaker. Vi kan vurdere forholdene for deg, og fremme et eventuelt krav på dine vegne.

Få en uforpliktende samtale om deres sak

Dersom du har krav på fri rettshjelp koster ikke advokatbistand eller rettergangen noe. Les mer om fri rettshjelp.

Vi sjekker alltid først om du har krav på fri rettshjelp. Ring oss på 997 90 293 eller send inn ditt telefonnummer nedenfor. Eventuelt kan du bruke vårt kontaktskjema.